úvod
Ubytování
Půjčovně aut
Výlety a taxi služba
OSTROV KORČULA
Chorvatsko
Kontakt

UBYTOVÁNÍ

Všeobecné podmínky nabízejících služeb

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy/ voucheru za služby uzavřené mezi Mediterano d.o.o.  cestovní kanceláří, Obala 3 br.2. Vela Luka (dále jen agentura) a účastníka zájezdu (dále jen cestující). Všeobecné podmínky jsou zveřejněné na internetových stránkách firmy Mediterano d.o.o.

Článek 1. – Obsah nabídky
Agentura zajišťuje služby podle popisu a termínu společně potvrzené rezervaci, s výjimkou případu vyšší moci (nemoc nebo smrt hostitele nebo jeho nejbližší rodiny, neočekávané okolnosti které se nemohou předvídat ani okolnosti jako co jsou: přírodní katastrofy (povodně, požáry, sucha), války, stávky, teroristické útoky a omezení vydané státem (mobilizace, zákaz odchodu ze země).

Článek 2. – Rezervace platby
Dotazy a rezervace ubytování lze provést elektronicky, poštou nebo osobně v agentuře, stejně jako prostřednictvím našich partnerských cestovních kanceláří. Platbou rezervace cestující potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými podmínkami nabízejících služeb. Tímto způsobem, vše co je uvedeno ve Všeobecných podmínkách, se stává právní povinností jak pro cestujícího tak pro agenturu. Agentura poskytuje zhotoviteli veškeré relevantní informace týkající se cesty, rovněž jemu poskytuje všeobecné podmínky k cestě, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a nabízí mu balíček cestovní připojištění . Při rezervaci je cestují povinen poskytnout všechny informace potřebné pro rezervaci. Chcete-li provést rezervaci je nutné složit zálohu a zbytek platby je proveden podle modelu zaplacení.

Článek 3. – Cena.služby
Platná měna pro Chorvatskou republiku je kuna (HRK) a běžné  ceny  při výpočtu jsou uvedené v kunách. Částky vyjádřené v eurech jsou pouze orientační a představují výpočet pomocí směnného kurzu 1 EUR = 7,55 HRK Zde může být kolísání směnných kurzů v průběhu roku, stejně jako rozdíl mezi směnným kurzem PBZ banky a bankou cestujícího. Všechny bankovní a další náklady, které vzniknou hradí cestující.
Cena za služby zahrnuje základní služby, jak je popsáno v ceníku za ubytovací jednotky v den rezervace. Zvláštní služby nejsou zahrnuty v základní ceně a je třeba připlatit.
Agentura si vyhrazuje právo na změnu ceny. Cestující, kteří zaplatili kauci za určitou rezervaci, agentura garantuje cenu ubytování, uvedenou v kalkulaci – vyjádřenou v kunách (HRK), podle kterého byla záloha vyplacena.
Ceny uvedené v naší nabídce jsou založeny na dohodách s našimi partnery a nemusí odpovídat cenám uvedených v místě objektu, ve kterém cestující pobývá. Případný rozdíl v ceně nemůže být předmětem reklamace. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijde více osob než je uvedeno na cestovním dokladu (voucheru) poskytovatel služeb má právo odepřít službu neohlášeným cestujícím nebo umístit všechny další cestující za doplatek v dané ubytovací jednotce.

Článek  4. – Pobytová taxa
Podle Zákona o pobytové taxi Chorvatské republiky, cestující je povinen  zaplatit pobytovou taxu při placení služby za jejich ubytování. Pobytová taxa předepsaná Zákonem o pobytové taxi Chorvatské republiky vychází od 0,00 do 7,00 kn / os./ den. Konečná částka pobytové taxi za určitou rezervaci závisí podle místa určení, termínu a o věku cestujícího.

Článek 5. – Kategorizace a popis služeb
Nabízené ubytovací jednotky jsou  popsány podle oficiální kategorizace dané instituce, na základě skutečného stavu ubytovací jednotky v době zveřejnění. Standardy ubytování, stravování, služeb, atd. se liší v určitých místech a zemích a nejsou srovnatelné.

Článek 6. – Povinnosti agentury
Agentura je odpovědná za poskytování služeb a výběr poskytovatelů služeb, při respektování práv a zájmu cestujících, podle dobrých zvyků v cestovním ruchu. Agentura všechny svoje závazky vykoná, jak bylo uvedeno výše, s výjimkou mimořádných okolností. (článek 1).

Článek 7. – Povinnosti cestujícího
Cestující je povinen:
- Vlastnit platný cestovní doklad
- Respektovat a dodržovat celní a devizové předpisy, tak i zákony a jiné právní předpisy Chorvatské republiky a dalších zemí, přes které cestují a kde se nachází. V případě neschopnosti pokračovat v cestě v důsledku porušení předpisů ze strany cestujícího, všechny náklady hradí cestující.
- Řídit se domovním řádem v ubytovací jednotce, spolupracovat s poskytovateli služeb v dobré víře.
- Po příjezdu na místo určení, odevzdat voucher agentuře nebo majiteli ubytovacího objektu.
- Po příjezdu na místo určení, složit kauci od 100 – 500 Euro, v závislosti na objektu ubytování
- Zákazník je povinen sám zkontrolovat zda li potřebuje vízum do  země určení.
V případě nedodržování těchto povinností, bude zákazník hradit náklady a odpovídá za způsobenou škodu. Potvrzením rezervace cestující se zavazuje, že v případě způsobení škody poskytovateli služeb, zaplatí všechny způsobené škody.

Článek 8. – Dynamika placení rezervace pro soukromé ubytování
Model 1. – 30% z ceny služeb za ubytování podle zvoleného typu, zbývajících 70% ceny za služby ubytování host zaplatí po příjezdu v agentuře nebo přímo majiteli ubytovací jednotky.
Model 2. - 100% cena za ubytování podle vybraného typu nebo 50% z ceny za služby ubytování podle vybraného typu + 50% z ceny za služby ubytování minimálně 30 dnů před začátkem užívání služby.

Článek 9. – Právo cestujícího na změny a zrušení
V případě, že cestující si přeje změnit nebo zrušit rezervaci vytvořenou podle žádosti, musí tak učinit písemnou formou (poštou , e-mailem nebo faxem). Pod změnou se myslí změna počtu osob nebo začátek termínu nebo konec termínu využívání služby nejpozději do 30 dnů před začátkem používání služby. První změna rezervace, pokud je to možné bez dalších nákladů, bude provedena zadarmo. Za každou následující změnu rezervace bude účtováno 20 Euro. V případě, že změna rezervace není možná a pokud cestující kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, platí níže uvedené podmínky o zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna do 30 dnů před začátkem rezervace a také během používání rezervace se chápe jako zrušení rezervace.
1.) V případě zrušení fixně potvrzené rezervace soukromého ubytování u modelu placení 1, agentura si ponechává zaplacenou akontaci.
2.) V případě zrušení fixně potvrzené rezervace soukromého ubytování u modelu placení 2:                 - pro zrušení rezervace do 30 dnů před začátkem používání služby se účtuje 50% z celkové částky rezervace.                       - pro zrušení rezervace od 29 – 15 dnů před začátkem používání služby se účtuje 65% z celkové částky rezervace.                                      -  pro zrušení rezervace od 14 – 8 dnů před začátkem používání služby se účtuje 80% z celkové částky rezervace.                                 - pro zrušení rezervace od 7 – 0 dnů před začátkem používání služby se účtuje 100% z celkové částky rezervace.
Při každé storno rezervaci agentura si účtuje 25 Euro manipulační poplatek. Pokud se cestující do rezervovaného ubytování nedostaví do půlnoci v den začátku služby a neohlásil se agentuře nebo poskytovateli služby, rezervace se chápe jako zrušená, poté se náklady zrušení vypočítávají podle výše uvedeného bodu. Pokud opravdové náklady zrušení převyšují výše uvedené náklady, agentura si vyhrazuje právo účtovat skutečné vzniklé náklady.                       Agentura nenahrazuje cestujícímu náklady vzniklé okolo vyřízení cestovních pasů nebo víz, spojených s rezervací, kterou cestující ruší.

Článek 10. – Pojištění storna
Pojištění zrušení cesty není zahrnuto v ceně. Cestujícímu se doporučuje, ať při rezervaci zaplatí pojištění proti stornu pobytu. V případě zakoupení pojištění, platí všeobecné podmínky CROATIA OSIGURANJE dd.

Článek 11. – Nárok agentury na změny a zrušení
Agentura si vyhrazuje právo na změnu rezervace v případě okolností, které nelze předvídat, odvrátit nebo odstranit (článek 1). Rezervované ubytování se dá vyměnit jen s předchozím oznámením cestujícího a to za ubytování stejné kategorie nebo vyšší kategorie a za cenu ubytování, kterou potvrdil cestující při rezervaci. Pokud náhradní ubytování je k dispozici pouze ve vyšší kategorii a cena je větší o 10%, agentura si vyhrazuje právo vyúčtování cenového rozdílu při konzultaci s cestujícím.             V případě nemožnosti výměny zaplaceného ubytování, agentura si vyhrazuje právo zrušení rezervace s předchozí domluvou cestujícího, nejméně 7 dnů před začátkem používání služby, zaručuje plnou náhradu zaplacené částky. Cestující v případě zrušení, nemá právo od agentury požadovat náhradu škody, agentura je povinna vrátit jen takovou částku, která byla zaplacena na účet agentury.                     Pokud není možná adekvátní náhrada v den používání služby, agentura se bude snažit cestujícímu nabídnout informace o možnosti ubytování, kterou nemá v nabídce agentury a vrátí cestujícímu plnou částku zaplacenou při rezervaci.

Článek 12. – Řešení stížností
Pokud jsou služby z nabídky nekvalitně poskytovány, cestující může požadovat kompenzaci. Každý cestující má právo si stěžovat kvůli nekvalitní a zaplacené službě. Cestující, je povinen hned při příjezdu, reklamovat zástupci nabízející služby nedostatečné služby a o tom informovat úřad agentury písemnou formou, e-mailem na agency@mediterano.hr nebo faxem na číslo +38520813832.  Cestující je povinen spolupracovat s poskytovateli služeb a agenturou v dobré víře, aby se mohl problém vyřešit. Pokud cestující odmítne přijmout řešení, které odpovídá poskytnuté službě, agentura není povinna přijmout žádnou stížnost.                                                                                                                    Pokud problém nebyl odstraněn na místě, ani po 8 dnech po návratu s dovolené, cestující je povinen poslat písemnou stížnost spolu s podklady a fotografiemi, které dokazují obsah stížnosti. Agentura bude brát v úvahu pouze řádně dokumentovanou stížnost, přijatou v termínu od 8 dnů po skončení rezervace. Zatímco  proces usnesení trvá, celkem nejvíce 14 nebo 28 dnů po stížnosti, cestující se neodvolatelně vzdává prostřednictvím jakékoliv jiné osoby nebo instituce, jakož i poskytování informací  médiím. Také v této době, zákazník se vzdává práva podat žalobu. Maximální výše náhrady sahá pouze do reklamovaného dílu služby, nesmí obsahovat už využité služby jak i celkovou výši ujednání.                      Toto vylučuje právo cestujícího na dosažení ideální škody.                                                                        Agentura není povinna odpovídat za eventuální klimatické podmínky, čistotu a teplotu moře na destinaci a další podobné situace a události, které mohou  vyplynout z nespokojenosti klienta a nedotknou se přímo kvality rezervované ubytovací jednotky (např.špatné počasí, špatně upravené pláže, davy lidí, krádeže nebo poškození majetku atd.)                                                                              Pokud cestující uzavřel smlouvu o organizovaném cestování jako, last minute rezervace, (cestování na poslední chvíli), tehdy zákazník akceptoval všechny rizika této cesty. Tyto cesty zahrnují skutečnosti, které agentura nemůže ovlivnit, cestující byl nakloněn tomuto cestování a proto nemá cestující právo si stěžovat agentuře.

Článek 13. – Ochrana osobních údajů
Cestující dává osobní údaje dobrovolně. Osobní údaje cestujícího jsou nezbytnou součástí procesu realizace požadované služby. Stejné údaje budou použity pro další komunikaci. Agentura se zavazuje, že osobní údaje cestujícího nebudou použity pro jiné účely než pro nezbytnou součást požadované služby a nebudou vyneseny ze země nebo poskytnuty třetí osobě. Výjimka při poskytování osobních údajů třetí osobě se vztahuje ke smluvnímu pojištění proti riziku zrušení a pojištění pro případ nešťastné nehody nebo nemoci, při pojištění rizika poškození a ztráty zavazadel a zdravotního připojištění a pobytu v zahraničí. Pokud si cestující vybere pojištění, osobní údaje budou předány pojišťovně. Strany souhlasí, že osobní údaje mohou být použity k propagačním nabídkám agentury.

Článek 14. – Upomínka
Cestující, potvrzenou rezervací a zaplacenou akontací především celkovou částkou, potvrzuje svým souhlasem výše uvedené podmínky. Tyto všeobecné podmínky a cestovní předpisy zahrnují všechny stávající podmínky a cestovní návody.

Článek 15. – Upomínka
Cestující a agentura se bude snažit veškeré vzniklé spory řešit dohodou, v opačném případě bude předmětem rozhodnutí příslušného soudu v Korčule, rozhodné právo bude podle chorvatského zákona.                                      Vela Luka, 20.10.2010

 

 
Vyhledávání ubytování

Vyhledávání podle typu:

 
Jednoduché vyhledávání:
Typ ubytovací jednotky:
Destinace:
Počet osob:
 

Pokoj: Vela Luka

Nové ubytování: VLK2

Kategorie:
Max. kapacita: 2
Klimatizováno: Ano
Domácí mazlíčci: Ne
Do moře: 15m

od: 65.00 €/den

Komentáře od našich hostů

Studio apartment SIR730

Pozdravljeni,

Mnogi po končanem dopustu pišejo, ker niso bili zadovoljni z dopustom, ker niso dobili tistega kar so plačali oz. Kar je bilo obljubljeno. Jaz pa sem se odločil, da vam pišem, ker je bil to za nas eden najboljših dopustov do sedaj. Nekajkrat smo se že odločili, da izberemo destinacijo ...

Espana

Excelente calidad precio y desde luego totalmente recomendable. Las habitaciones son amplias, muy limpias y con el mobiliario muy nuevo El personal es profesional, muy amable y dispuesto Se encuentra en pleno centro de Vela Luka, aunque por la noche es completamente silencioso.

více »
 

+385 20 813 832
Everyday from 08.00h - 20.00h