Naslovna
Privatni smještaj
Najam vozila
Izleti i transferi
Otok Korčula
Hrvatska
Kontakt

Smještaj

Opći uvjeti pružanja usluga

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora / vouchera za usluge sklopljene između Mediterano d.o.o. putnička agencija, Obala 3 br.2, Vela Luka (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici tvtke Mediterano d.o.o.

Članak 1. - Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile (bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (poplave, požari, potresi, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje)). 

Članak 2. - Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije, kao i putem ugovornih partnera agencije. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu dostavlja opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju, a ostatak iznosa plaća se ovisno o modelu plaćanja. 

Članak 3. - Cijena usluge
Važeća valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj je kuna (HRK), a važeće cijene prilikom obračuna su cijene navedene u kunama. Iznosi izraženi u EUR-ima su informativnog karaktera te predstavljaju izračun po  srednjem tečaju HNB. Moguće su oscilacije tečaja tijekom godine kao i razlike između valutnog tečaja HNB i banke putnika. Svi bankovni i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret putnika.
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu na dan rezervacije. Posebne ili dodatne usluge nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja te se plaćaju dodatno.
Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji-  izraženoj u kunama (HRK), a temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
Cijene navedene u našim ponudama bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. 

Članak 4. - Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 0,00 do 7,00 kn po osobi na dan. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu, terminu boravka kao i o starosti putnika.

Članak 5. - Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. 

Članak 6. - Obveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (članak 1.).

Članak 7. - Obveze putnika
Putnik je dužan:
•    posjedovati valjane putne isprave;
•    poštivati i pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj;
•    pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri;
•    prilikom dolaska na odredište, agenciji odnosno vlasniku smještajnog objekta predati Voucher;
•    prilikom dolaska položiti kauciju u iznosu od 100 – 500 euro, ovisno o objektu smještaja;
•    putnik je dužan provjeriti dali mu je za ulazak u državu u kojoj je odredište potrebna viza.
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. 

Članak 8. - Dinamika plaćanja rezervacija za privatni smještaj

Model 1
. - 30% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu, preostalih 70% cijene usluge smještaja gost će platiti po dolasku u agenciji ili direktno vlasniku smještaja

Model 2. - 100% cijene smještaja po odobrenome upitu ili 50% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu + 50% cijene usluge smještaja minimalno 30 dana prije početka konzumacije usluge

Članak 9. - Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (poštom, e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 20 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

1.) - U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja kod modela plaćanja 1, agencija zadržava uplaćenu akontaciju.

2.) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja kod modela plaćanja 2 :
•    za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije.
•    za otkaz rezervacije od 29-15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od ukupne cijene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene
Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 eura manipulativnih troškova.
Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje. 

Članak 10. - Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Osiguranje od otkaza putnika nije uključeno u cijenu. Putniku se preporučava da  prilikom rezervacije uplati i policu osiguranja od otkaza putovanja. U slučaju kupnje osiguranja, vrijede opći uvjeti CROATIA OSIGURANJE dd.

Članak 11. - Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (Članak 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.
Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju. 

Članak 12. - Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene a uplaćene usluge.
Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije pismeno, e-mailom na agency@mediterano.hr ili faxom na broj+385 20 813 832 Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe ili institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Ako je putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao "last minute rezervacije" (putovanje u posljednji trenutak), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema agenciji. 

Članak 13. - Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije. 

Članak 14. - Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima. Ovi Opći uvijeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. 

Članak 15.  - Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Korčuli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
Vela Luka, 20.10.2010.

 
Pretraga smještaja
 
Jednostavna pretraga:
Tip smještajne jedinice:
Destinacija:
Broj osoba:
 

Soba: Vela Luka

Novi smještaj: VLK2

Kategorija:
Max. kapacitet: 2
Klimatizirano: Da
Kućni ljubimci: Ne
Do mora: 15m

od: 65.00 €/dan

Komentari naših gostiju

Wanko and Brady

Our visit in Korčula Island was the highlight of our holiday trip. Thanks for your help in booking us that great apartment in the secluded cove near Vela Luka. Such a beautiful place at a very reasonable price! We also appreciated the restaurant recommendations and that we were able to ...

Ivana

Zaista se malo toga može komparirati sa slobodom i  ljepotom  odmaranja u onakvom ambijentu.
Ivana S.
Zagreb Croatia

više »
 

+385 20 813 832
Everyday from 08.00h - 20.00h